Regeringen

Vill stoppa nya fristående skolor med konfessionell inriktning

Regeringen Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning införs. Det föreslås även att befintliga fristående verksamheter inte får inte utöka verksamheten med konfessionell inriktning.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det har vid fristående skolor med konfessionell inriktning förekommit brister kopplade till skolans demokratiuppdrag, jämställdhet, likvärdig utbildning samt till kravet på saklighet och allsidighet. Så kan vi inte ha det, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Enligt Skolinspektionen finns det i dag brister på vissa fristående skolor med konfessionell inriktning som bedömts som allvarliga. Till exempel beskrivs i Skolinspektionens årsrapport 2021 att ämnesinnehåll har reducerats när det gäller idrott och biologi och vissa huvudmän har inte säkrat undervisning i sex och samlevnad. Det finns också ett antal fall där pojkar och flickor inte fått en likvärdig utbildning eller inte har bemötts på ett jämställt sätt. Det har också förekommit att undervisning inte utgått från vetenskaplig grund utan från konfessionella värden.

För att stärka en likvärdig utbildning och motverka religiös påverkan i skolan har regeringen beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Etableringsstoppet införs dels genom att det i skollagen ska tas in bestämmelser om att såväl undervisningen som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell, dels genom att det ska tas in övergångsbestäm¬melser om att äldre bestämmelser fortsatt ska gälla för befintliga fri¬ståen¬de skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Bakgrund
Sedan tidigare har regeringen tagit initiativ till den ägar- och lämplighetsprövning som infördes 2019 av enskilda som ansöker om att bli huvudmän inom skolväsendet. I juni i år beslutade även riksdagen, i enlighet med förslagen i propositionen Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning (prop. 2021/22:157), om ändringar i skollagen som bland annat innebär skärpt ägar- och ledningsprövning och skärpta krav på fristående skolor med konfessionell inriktning.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *