Aktuellt

Nya vårdplatser och lönesatsningar i budget 2023 trots osäkert läge

Aktuellt Trots det osäkra omvärldsläget väljer Samverkan Region Jönköpings län att göra nya satsningar för att ha en hälso- och sjukvård i toppklass i sitt budgetförslag för 2023. Nya riktade lönesatsningar, ökad bemanning och fler vårdplatser ska förbättra för personal och patienter. Länstrafiken får ett extra tillskott med anledning av ökade drivmedelspriser samt för att kunna fortsätta hålla i gång kollektivtrafiken.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Bevara akutsjukhusen väljer att fokusera på samverkan inom länet för att gemensamt möta utmaningarna i en orolig tid. Budget 2023 i sin helhet har ett minusresultat som beror på tillfälligt ökade pensionskostnader med över en miljard kronor på grund av inflationen. I enlighet med kommunallagen kan det vid synnerliga skäl accepteras att lägga en budget med minusresultat. Driften för verksamheten går med plusresultat för 2023 och hela verksamheten har ett plusresultat i flerårsplanen för 2025.

 – Trots kriget, inflation och en trolig lågkonjunktur har Region Jönköpings län det kanske bästa ekonomiska utgångsläget av samtliga regioner. Det gör att vi kan fortsätta satsa och ändå ha en hållbar ekonomi över tid. Vi satsar nya resurser på snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa, på vårdcentralerna och på att utöka dygnet runt-bemanningen och antalet vårdplatser på våra tre akutsjukhus, säger Rachel De Basso (S).

– Vi tillför nya resurser till länstrafiken för att fortsätta hålla i gång kollektivtrafiken. Tillskottet på sammanlagt 71 miljoner kronor och en justering av biljettpriserna gör att kollektivtrafiken får balans i ekonomin. Region Jönköpings län ska även göra särskilda avsiktsförklaringar med alla länets kommuner för att klargöra vilket ansvar varje part har för att öka det kollektiva resandet, säger Tommie Ekered (M).

– Våra nya riktade lönesatsningar på sammanlagt 70 miljoner kronor ska både gå till att höja lönen för vårdpersonal enligt den genomförda lönekartläggningen och samtidigt användas för att underlätta bemanningen inom nattarbeten, bristyrken och på mindre orter. Alla chefer ska ha ett tydligt mandat att leda och vi vill utreda hur HR-organisationen kan få bättre lokal förankring, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

Behoven av arbetskraft i länet ska kartläggas genom att arbeta fram en regional utbildningsstrategi tillsammans med kommunerna. Region Jönköpings län ska ta initiativ till att skapa ett kompetensråd bestående av näringsliv och fackföreningar. Sex miljoner kronor avsätts för att genomföra den nya kulturplanen. Region Jönköpings län ska även arbeta fram en kulturtrappa tillsammans med kommunerna där det framgår vilka kulturupplevelser som elever ska få möjlighet att ta del av under sin skolgång.

Budget 2023 från Samverkan Region Jönköpings län läggs formellt som ett förslag på sammanträdet med regionstyrelsens arbetsutskott den 22 november. Regionstyrelsen tar beslut om budget den 29 november. Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 fastställs på regionfullmäktige den 6 december.

Källa: Pressmeddelande från Samverkan Region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *