Nyheter

Så ska Miljöpartiet få snurr på Värnamo 

Nyheter Från anropsstyrd kollektivtrafik till utbildnings- och gemenskapssatsningar. Så ska Miljöpartiet vinna väljarnas röster.

Miljöpartiet med Peter Thorén och Jörgen Skärin i spetsen hoppas att valmanifestet ska få snurr på Värnamo.

För Miljöpartiet Värnamo står framtiden i fokus. 

– Jag vill att alla barn ska få växa upp i trygghet och att alla unga ska känna framtidstro och hopp i Värnamo. VI är övertygade om att Miljöpartiet de gröna är den kraft som behövs inom Värnamopolitiken för en framtida utveckling av Värnamo kommun. Vi tror på ett modernt, grönt folkhem för alla i Värnamo. Att alla skolor i Värnamo är bra skolor och där vi ställer om och räddar klimatet och vår miljö. Ett grönt Värnamo för alla som vi bygger tillsammans där målet inte är 40 000 invånare utan en bevarad småstadsidyll i Värnamo, säger Jörgen Skärin.

För att skapa en bevarad småstadsidyll föreslår partiet bland annat en förtätning av centrum, satsningar inom kollektivtrafiken och att hållbarhetsfrågan får större fokus i stadsbyggnadsplaneringen. Även utbildningsfrågan står högt hos Miljöpartiet, som strävar efter en förbättrad inom- och utomhusmiljö för eleverna samt att eleverna ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång. 

– I vår budget pratar vi om skolan. Lärarbehörigheten behöver förbättras i låg-, mellan- och högstadie för vi har färre behöriga elever för gymnasiet nu än under föregående mandatperiod. Vi behöver lägga fokuset i grundskolan, för fler behöriga lärare där kommer att höja utbildningsnivån så att fler elever klarar av intagningen till gymnasiet. För att lyckas med det måste vi visa lärarna att vi är en attraktiv arbetsgivare med bra skola, bra skolmiljö och attraktiva löner, säger Jörgen Skärin.

Även gemenskap står i fokus i Miljöpartiets valmanifest. Partiet föreslår generösa satsningar på ungdomsaktiviteter och anordnandet av kultur- och fritidsaktiviteter. Miljöpartiet vill även trygga de äldres gemenskap och föreslår att omsorgsförvaltningen arbetar med en mer uppsökande verksamhet.

– Ett av de större problemen i dag är ensamheten, vilket gör att man mår psykiskt dåligt. Det vi vill är att man har ett mer socialt umgänge på ett enkelt sätt. Många äldre är inte med i föreningar utan sitter hemma. Vi föreslår satsningar på äldrecentraler med möjlighet för kontaktskapande inom omsorgsförvaltningen, sjukvård och hälsofrämjande åtgärder. Det arbetet kommer att avlasta våra utgifter för den mer kvalificerade äldreomsorgen som kräver resurser, ett väldigt viktigt arbete eftersom vi blir äldre och äldre, avrundar Jörgen Skärin. 

Miljöpartiet föreslår följande i sin valplattform

– Att skapa ett aktivt och trivsamt centrum i vår stad med fungerande allmänna kommunikationer för att öka möjligheten för invånarna utanför tätorten att ta del av alla centrumaktiviteter

– Införandet av avgiftsfria stadsbussar kompletterat med anropsstyrd kollektivtrafik

– Att förtäta centrum med bostäder kompletterat med centralt belägna parkeringshus och samtidigt få ett utökat bilfritt centrumområde

– Att större hänsyn tas i grönstrukturplanen för hälsa och klimatet i stadsbyggnadsplaneringen

– Att slå vakt om allemansrätt och strandskydd

– Att alla barn/elever ska få det stöd som behövs för en bra start i livet

– Förbättra skolmiljön såväl inomhus som utomhus

– Minska elevernas stressupplevelse i skolarbetet och bättre ta tillvara lärarens pedagogiska kompetens

– Värna om jämställdhet

– Att alla ska ha rätt och möjlighet att uppleva och utöva kultur

– Att kulturen är integrerande och demokratifrämjande

– Skapandet av gemenskap med hjälp av kultur- och fritidsaktiviteter

– En generös satsning på ungdomsaktiviteter

– Bidrag till fritidsaktiviteter ska bygga på eget ansvar, kreativitet och efterfrågan

– Att alla äldre som har behov av kommunens hjälp för att få ett tryggt boende ska få detta i äldreboende eller i trygghetsboende

– Öka brukarnas livskvalitet

– Att matens betydelse för barn, elever och brukare ska respekteras

– Att målet för andelen ekologisk mat måste nås

Taggar

Dela