Nyheter

Södrabo bokskog

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Södrabo bokskog

Södrabo bokskog är ett kuperat naturreservat beläget vid den östra delen av sjön Hindsen, cirka 8 km öster om Värnamo. De östra delarna är bevuxna med gamla bokskogar med förekomst av stående och liggande död ved. I bokskogarna råder en stabil och hög luftfuktighet vilket gynnar en känslig moss- och lavflora.

Den västra delen av reservatet har tidigare varit inägomark, det vill säga inhägnad mark som användes som åker, äng eller hage. Idag syns tydliga spår av inägomarken i form av flera odlingsrösen och terrasserade åkerytor. Odlingsrösena är bevuxna med lind, ask, alm och hassel. Spritt i detta område finns gamla apelträd och grova, spärrgreniga ekar. Det finns gott om död ved, även grov sådan.

Syfte

Att bevara och utveckla bokskog med inslag av ädellövträd med dess biologiska mångfald.

Ovanliga lavar och mossor

Bokskogen med inslag av andra ädellövträd är mycket värdefull för ovanliga lavar och mossor samt insekter som är beroende av lång bokskogs­kontinuitet och död lövved. Området är rikt på signalarter och rödlistade arter, bland annat finns bestånd av bokfjädermossa, lunglav och bokvårtlav.

Fornlämning

På den så kallade Hundskullen i västra delen av reservatet finns även en registrerad fornlämning. Den ses som en oval grop på krönet på kullens södra del. Här sägs en skatt vara nedgrävd på toppen av kullen och för den som gräver upp den ska gården brinna ned.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/bessoksmal/naturreservat

Taggar