Nyheter

Nytt naturreservat

Nyheter Det har beslutats om ett nytt naturreservat i Värnamo kommun. Det är Rödjan, ett 21 hektar stort område, som blir naturreservat. Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bild från länsstyrelsen

Området är lite svårtillgängligt och det planeras inga anläggningar för friluftslivet utöver en informationsskylt.

En bokskog med både äldre och medelålders bokar samt inslag av ek och klibbal. Här finns många hålträd, mycket död ved och det är blockrikt. Området ligger i en västvänd sluttning ner mot sjön Flåren. I Rödjan har man hittat hela åtta fladdermusarter, varav tre är rödlistade: fransfladdermus, dammfladdermus och nordfladdermus. Även den rödlistade bokknutna laven bokvårtlav har noterats i området. Rödjan har en rik kärlväxtflora med arter som blåsippa, tandrot, skogsbingel, hässlebrodd och springkorn.

Planerad skötsel för bokskogen

Troligtvis har området under lång tid varit en tät bokskog vilket innebär att ingen bok har haft möjlighet att kunna bli riktigt grov. Den planerade skötseln i Rödjan är tänkt att bidra till ett försiktigt ökat ljusinsläpp och utrymme för att skapa och gynna naturvårdsträd. Det är viktigt för att bevara nuvarande naturvårdsarter och även skapa förutsättningar för nya. Bland annat fladdermössen gynnas av åtgärderna genom att hålträd, korridorer och fria luftutrymmen skapas som de kan använda sig av.

Taggar