Nyheter

Brunnstorp

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Naturreservatet Brunnstorp är ett stort område väster om sjön Rusken. Det är en del av ett gammalt herrgårdslandskap med grova ekar, åkerlyckor och betesmarker. Här finns både trädklädda betesmarker med jätteträd och ädellövskogar.

Det som gör Brunnstorp unikt är de hundratals grova och gamla träd som finns i området. Dessa träd har en mycket stor betydelse för fauna och flora. De ovanliga arterna oxtungsvamp, almlav och lunglav finns på ek i naturreservatet. Här trivs också skalbaggsarter som ädelguldbagge, ekbrunbagge och smalknäppare.

I grova ekar i Brunnstorp är kattuggla observerad liksom olika arter fladdermöss. Den ovanliga fladdermusen pipistrell har hittats här som det första fyndet i länet.

Betes- och jordbruksmark är viktiga inslag för en rad olika artgrupper. Genom att marken brukas och hålls öppen gynnas värmeälskande och marklevande insekter. Dessa i sin tur lockar till sig fåglar och fladdermöss. Kring jordbruksmarken finns även en värdefull brynmiljö mellan öppen jordbruksmark och sluten skog.

Genom hela reservatet löper små bäckar och centralt i området finns en sumpskog. Här finns gott om död ved och man kan hitta ovanliga arter som grön sköldmossa, långfliksmossa, stubbspretmossa och källpraktmossa. Längs bäckarna växer gullpudra, missne och bäckbräsma.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar

Dela