Regionen

22 miljoner till länet

Regionen Det blir 22 miljoner kronor i nya EU-medel till Jönköpings län.  

Nu står det klart att fyra projekt beviljas 22 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond, ERUF. Projekten, som handlar om hållbart resande, sociala innovationer och innovationsidéer inom vård och omsorg, ägs och drivs alla av aktörer i Jönköpings län.

– Det är ett mycket positivt besked som bidrar till att stärka utvecklingen, innovationskraften och tillväxten i vårt län, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör inom Region Jönköpings län.

Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö instämmer:
– Det är mycket glädjande att vi har många aktörer i länet som verkar inom hållbar utveckling och som bidrar och samverkar för att skapa tillväxt. EU-medlen ger oss möjlighet att lägga in ännu mer kraft i arbetet kring dessa frågor.

Framtidens hållbara resande
Projektet ”Hela RESAN” får 8,7 miljoner kronor ur ERUF och involverar Region Jönköpings län, länets kommuner samt näringsliv. Hela RESAN handlar om att med hjälp av kostnadseffektiva lösningar och förändrade resvanor driva fram en mer koldioxidsnål ekonomi och konkurrenskraftig arbetsmarknad.

– Vi är glada att nu kunna gå igång med rekrytering och förberedelse för att starta upp projektet, säger Therese Silvander som är projektledare vid Energikontor Norra Småland som är en del av Region Jönköpings län. I steg ett kommer vi tillsammans med ett antal pilotkommuner att titta på resvanor och fordonsstatistik. Målet är att visa på, stötta och erbjuda energieffektiva och koldioxidsnåla alternativ för arbetspendling i Jönköpings län, där fokus ligger på färre antal korta bilresor.

Utveckling av sociala innovationer
SIRU, som handlar om att förbättra förutsättningarna för samhällsentreprenörer att utveckla sociala innovationer för att möta samhällsutmaningar i Jönköpings län, är ett annat av projekten som tilldelas 3,8 miljoner kronor ur strukturfonden.

SIRU ägs av Coompanion, företagsrådgivare för kooperativa företag, som samverkar med Jönköping University. Exempel på initiativ som sker inom ramen för sociala innovationer är till exempel Goda Gårdar som startade i Vetlanda 2014 för att hjälpa EU-emigranter till sysselsättning.

Tillvarata hållbara idéer inom vård och omsorg
Almi Företagspartner kommer under projektnamnet VISAM Arena att tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner, Jönköpings University och länets näringsliv göra en stor satsning för att utveckla en arena där idéer ska granskas och analyseras med målet att sedan nå marknaden. Projektet stöttas med 7 miljoner kronor i EU-medel.

– Det finns så många goda idéer inom vården som vi måste bli bättre på att tillvarata. På detta sätt kan vi stärka nyföretagandet inom inom vård och omsorg, säger Malin Olsson (M), ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Trettio-procentig minskning av energianvändningen
Även projektet ”Bridging the Gap” som leds av Länsstyrelsen i Jönköpings län tilldelas 2,25 miljoner kronor från ERUF. Projektet drivs parallellt med och under samma paraply som Hela RESAN, med övergripande målsättning att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn. År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen och samtidigt minska energianvändningen med 30% för transportsektorn, jämfört med år 2011.

Projektets mål är att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen inom transportsektorn hos projektets aktörer i Jönköpings län.