Från kommunhuset

Hans-Göran svarar Anette om löneskillnader

Från kommunhuset Under kommunfullmäktige svarade Hans-Göran Johansson (C) på Anette Myrvolds (S) interpellation om löneskillnader i Värnamo kommun.

Värnamo.nu

Hans-Göran vid talarstolen. Arkivbild

Läs svaret i sin helhet nedan:

Har kvinnor i kvinnodominerande yrken sämre lön än kvinnor som inte arbetar i kvinnodominerande yrken jämfört med män i samma yrke inom kommunens verksamhetsområden? T ex: Om man jämför manliga och kvinnliga barnskötare med kommunvägledare, hur ser löneskillnaden ut?

Den årliga lönekartläggningen har inte påvisat några skillnader i lön mellan kvinnodominerande och icke kvinnodominerande yrkesgrupper som beror på kön. En skillnad påvisades i år inom samma yrkesgrupp, det justerades. 

Följande beskrivning är direkt från lönekartläggning 2020 som bifogas. Den icke kvinnodominerande gruppen kommunvägledare har 1 016 kronor högre lön än den kvinnodominerande gruppen barnskötare/dagbarnvårdare. Löneläget för kommunvägledare påverkas av kommunens möjligheter att tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov. Vid rekrytering och lönesättning behöver arbetsgivaren ta hänsyn till löneläget hos andra arbetsgivare. Dessutom föreligger en extra satsning (0,3 procent) i såväl löneöversyn 2020 som 2021 för gruppen barnskötare, vilket kommer ligga som underlag för lönekartläggning 2021. 

Gruppen kommunvägledare kommer att ses över 2021 då ansvar och uppgifter genomgår en träff mellan dessa grupper men avvaktar eventuell åtgärd utifrån ovanstående faktorer. 

Vi ser även träffar mellan parkarbetare och barnskötare samt mellan fastighetsskötare och barnskötare. Den icke kvinnodominerande gruppen barnskötare/dagbarnvårdare. Det två högst betalda parkarbetarna har ett utökat uppdrag med ett lönetillägg vilket gör en skillnad på 200 kronor lägre medellön. Detta tillägg kommer successivt att avvecklas under en tvåårsperiod med HÖK (Huvudöverenskommelse). I centralt avtal föreligger en extra satsning (0, 3 procent) i såväl löneöversyn 2020 som 2021 för gruppen barnskötare, vilket kommer ligga som underlag för lönekartläggning 2021.

Den icke-kvinnodominerade gruppen fastighetsskötare har 975 kronor högre lön än den kvinnodominerade gruppen barnskötare/dagbarnvårdare. Löneläget för fastighetsskötare påverkas av kommunens möjligheter att tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov. Vid rekrytering och lönesättning behöver arbetsgivaren ta hänsyn till löneläget hos andra arbetsgivare. Beslut att avvakta eventuell åtgärd för gruppen barnskötare till lönekartläggning 2021. Rådande löneläge behöver mer analys och jämförelser med andra arbetsgivare. Vid jämförelse med andra arbetsgivare, utifrån tillgänglig statistik, ligger Värnamo kommun högt vad gäller löneläget för barnskötare. Dessutom föreligger en extra satsning (0, 3 procent) i såväl löneöversyn 2020 och 2021 för gruppen barnskötare, vilket kommer ligga som underlag för kartläggning 2021.

2) En kartläggning ska göras minst varje år och kompensation ska göras direkt när man uppmärksammar felaktigheter, görs detta?

Lönekartläggning görs varje år i Värnamo kommun och har så gjorts under flera år innan kravet om årliga kartläggningar infördes i lagen. Vad gäller kompensation/åtgärder har arbetsgivaren maximalt tre år på sig att korrigera en osaklig löneskillnad. Beslut om plan för åtgärder tas av personalutskottet.

3) Förutom argumentet ”längre erfarenhet” vilka är parametrarna för att männens löner ligger högre?

Utöver erfarenhet är det marknadspåverkan samt individuell lönesättning som kan användas för att förklara en löneskillnad.

4) Håller man sig till de avtalade regler som finns och kompenserar och höjer eventuella missade löneökningar för kvinnor? Hur ser planen ut för att komma till rätta med ojämställda lönerna?

Värnamo kommun följer de centrala avtal som finns och skulle arbetsgivaren upptäcka fel i lönesättningen på ett sätt som går emot centrala avtal korrigeras det. Där görs ingen skillnad på om ett eventuellt fel drabbat en manlig eller kvinnlig medarbetare. Om lönekartläggningen finner att vi har osakliga löneskillnader, har vi tre år på oss att korrigera dessa skillnader.

5) Hur länge behöver de kvinnliga arbetarna i kvinnodominerande yrken vänta på att deras lön ska komma i nivå med resten av kollegorna? Kan man förvänta sig att detta åtgärdas under 2021?

I de fall osakliga löneskillnader har upptäckts har arbetsgivaren tre år på sig att korrigera den skillnaden. En person får justerad lön 2021.

Taggar