Nyheter

Förslag till förbättringar i rapport om myndighetsbeslut

Nyheter Under början av året genomfördes en granskning av myndighetsbeslut i omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun. Syftet är att hitta förbättringsområden utifrån brister och tillgångar i verksamheten. Nu är rapporten klar och presenterad för omsorgsnämnden tillsammans med en lista över förslag till förbättringar.

Granskningen visar bland annat att redovisningen av beviljade timmar och utförda timmar varierar. Ibland utförs fler timmar än vad som beviljats, ibland färre. Arkivbild

Granskningen är en del i det stora omställningsarbete som pågår i omsorgsförvaltningen. Målet är tydligare roller, mer utvecklat samarbete, ökat stöd till operativa chefer, att klara framtida kompetensförsörjning, en kostnadseffektiv organisation och att vara en attraktiv arbetsgivare.

En utomstående specialist har gjort granskningen utifrån samtal med chefer och medarbetare och genomgång av dokument. Granskningen har lett fram till ett antal förslag till åtgärder och nu startar arbetet med att ta fram en handlingsplan för dessa åtgärder.

Granskningen visar bland annat att

– uppföljning av ärenden inte görs kontinuerligt och att det inte framgår av beslutet när en första uppföljning ska göras,

– redovisningen av beviljade timmar och utförda timmar varierar. Ibland utförs fler timmar än vad som beviljats, ibland färre,

– hanteringen av ersättning för hemtjänsten är tungrodd, många är involverade och det råder oklarheter om vad som gäller.

Utredaren konstaterar att omsorgsförvaltningen har stor potential i sin organisation och duktiga medarbetare som sätter brukaren i fokus och att det förändringsarbete som påbörjats har gett positiva effekter. Samtidigt konstaterar hen att det fortfarande finns spretigheter i organisationen med stuprör mellan verksamheter, att det ibland saknas förståelse för varandras kompetensområden och att det saknas formaliserat samarbete, vilket leder till dubbelarbete.

– Mycket av det som framkommer i granskningen bekräftar det jag sett och som jag vill förändra genom det stora omställningsarbete jag påbörjade i förvaltningen under förra året, säger Ulrika Gustafsson, förvaltningschef. Jag vill att omsorgsförvaltningen ska ha en gemensam bild av vad vi vill uppnå och hur vi ska nå dit.

Differensen mellan beviljade och utförda timmar förklaras med att tiden registreras i olika system och att de olika avdelningarna inte kommunicerar med varandra. Till exempel kan natten ibland kan göra sådant som dagen normalt gör, därför att brukaren till exempel vill lägga sig senare. Detta kan förvaltningen komma tillrätta med genom en formaliserad och strukturerad samverkan mellan avdelningarna, menar granskaren.

Ett annat förslag till förbättring är en förenklad uträkning för ersättningen för hemtjänst, som är mer schablonmässig och som minskar den administrativa processen kring hanteringen av hemtjänstens budget.

Övergripande förslår granskaren att omsorgsförvaltningen arbetar vidare med en gemensam vision och målsättning för att öka samsynen i hela organisationen och att de olika verksamheterna kommer till nämnden och presenterar sin verksamhet.

– Utifrån den lista på förslag till förbättringar som granskningen har kommit fram till, får cheferna nu i uppdrag att göra en handlingsplan för åtgärder. De ska vara klara senast under hösten 2021, säger Ulrika Gustafsson.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

Dela


1 reaktion på Förslag till förbättringar i rapport om myndighetsbeslut

Gör mer än beviljat? Tyvärr är erfarenhet tvärtom. Man får inte det som är beviljat. Personal är stressad och försöker plocka in minuter. Medvetet eller omedvetet? Skryter på sin hemsida att inget är omöjligt. Kvittar var man bor. Resurserna ska sättas in. Välkommen till verkligheten. Utan anhöriga skulle det bli ohållbart. Hur länge orkar de?

Kommentarsfunktionen är stängd