Nyheter

Fastighetsägare får betala vite på 20 000

Nyheter En fastighetsägare har inte efterbehandlat en täkt i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut. Nu vänder sig nämnden till mark- och miljödomstolen i Växjö för att få ett vite på 20 000 kronor utdömt för fastighetsägaren.

En fastighetsägare har inte efterbehandlat en täkt i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut. Nu vänder sig nämnden till mark- och miljödomstolen i Växjö för att få ett vite på 20 000 kronor utdömt för fastighetsägaren. Arkivbild

Den 28 februari 2020 upphörde tillståndet till miljöfarlig verksamhet som gällde för Fröset morän-, grus- och sandtäkt på fastigheten Åminne 5:1, efter fastighetsreglering den 3 juni 2009 benämnd Bossaryd 1:4. Enligt tillståndet skulle efterbehandling av täkten slutföras inom tillståndstiden och senast tre år innan täktverksamheten beräknades upphöra skulle en slutlig efterbehandlingsplan ha lämnats in till tillsynsmyndigheten. 

I ansökan om täktverksamhet föreslogs villkor för täkttillståndet. Ett av förslagen var att efterbehandling skulle vara slutförd och tillfälliga upplag borttagna från täktområdet inom tillståndstiden. I miljökonsekvensbeskrivningen, som var en del av ansökan om täkttillstånd angavs att området skulle komma att efterbehandlas till en varierad biotop av betesmark, skog och vattenspeglar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan år 2017 genom inspektion, inspektionsrapporter, föreläggande och föreläggande med vite arbetat för att få in en efterbehandlingsplan. En efterbehandlingsplan som samhällsbyggnadsnämnden bedömde vara tillräcklig inkom den 31 maj 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 27 okto- ber att begära utdömande av vite avseende punkt ett i föreläggande da- terat 30 juni 2021, § 169. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 30 juni 2021 att fastighetsägaren/verksamhetsutövaren senast den 30 november 2021 skulle ha utfört kompletterande efterbehandlingsåtgärder, som kvarstod efter avsyning den 30 september 2021. Punkt två i beslutet förenades med ett vite på 40 000 kronor. Verksamhetsutövaren lämnade den 29 juli 2021 in ett undertecknat delgivningskvitto till samhällsbyggnadsnämnden, en kvittens på att han ta- git emot beslutet från den 30 juni 2021. Den 22 augusti överklagade verksamhetsutövaren beslutet. Överklagan avvisades eftersom den kom in för sent. Beslutet om rättidsprövning togs emot av verksamhetsutö- varen den 30 september 2021 och har inte överklagats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde den 29 november 2021 en slutbesiktning av verksamheten. Efterbehandlingen har i flera delar inte utförts i enlighet med den inlämnade efterbehandlingsplanen eller med samhällsbyggnadsnämndens föreläggande med vite. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren har inte heller utfört flera av de kompletterande åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen angav i inspektionsrapporten efter avsyningen den 30 september 2021. 

Följande exempel på åtgärder var ej utförda vid avsyningen:

Högar med avbaningsmassor finns kvar, dessa skulle ha släntats ut och enligt villkor 5 i tillståndet för täkten ska alla avbanings- massor användas i efterbehandlingen.

Nordöst om den stora utsorterade materialhögen som i efterbe- handlingsplanen betecknas med L1 finns avbaningsmassor kvar och dessa har bara delvis släntats ut. Stenar och död ved har inte placerats ut på den öppna sandytan i område fyra. Det finns flertal slänter som inte har släntats ut så det blir en naturlig ut- formning i naturen.

– Överlag så har utsläntning av material gjorts på ett sätt som inte överensstämmer med efterbehandlingsplanen. Någon flack yta mot diket som går till dammen i öster har inte utförts. Material har tryckts ut i kanterna av brytområdet utan att jämnas till eller ges en naturlig anslutning mot brytfronterna. Material har även tryckts ut i en slänt utan att jämnas till eller ges en naturlig anslutning mot över omgivning.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att efterbehandlingen av täktområdet inte är gjord i enlighet med nämndens beslut de 30 juni 2021 och att det finns förutsättningar att ansöka om vitets utdömande. Eftersom delar av efterbehandlingsåtgärderna har genomförts anser samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl att halvera vitet till 20 000 kronor. De beslutade därför under sitt senaste möte att hos mark- och miljödomstolen i Växjö ansöka om att få ett vite på 20 000 kronor utdömt för fastighetsägaren för att personen inte har efterbehandlat täkten i enlighet med nämndens beslut från i somras. 

Taggar