Nyheter

Får i uppdrag att utveckla Götavägen

Nyheter En trafikutredning identifierade fler brister. Nu får tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för att förbättra trafiksituationen på Götavägen.

Sweco har på uppdrag av Värnamo kommun gjort en trafikutredning på Götavägen. De har föreslagit flera åtgärder som tekniska förvaltningen ställer sig bakom.  [1/2]

Den längsgående parkeringen på Götavägen kan försvinna.  [2/2]

Sweco har på uppdrag av Värnamo kommun gjort en trafikutredning på Götavägen. Syftet med utredningen var att kartlägga nuläget på vägen och utifrån det ta fram åtgärdsförslag för samtliga trafikslag på vägen. Sträckan som ingår i utredningen är cirka 1,6 kilometer på Götavägen mellan den rondellen på Mossle i söder och rondellen vid Sveaplan i norr. 

Utredningen resulterade i en rapport som Sweco har sammanställt. Rapporten beskriver nuvarande trafikläge, problem- och målbild, åtgärdsförslag och rekommendationer. 

”Framtida åtgärder bör synkas med kommunala dokumenten Fördjupad översiktsplan, Trafikutredning Värnamo centralort samt Hastighetsplan för Värnamo kommun”, skriver tekniska förvaltningen. 

Rekommendationerna från Sweco och som tekniska förvaltningen ställer sig bakom är listade nedan: 

– Sammanhängande gång- och cykelbana där cyklist och gående kan mötas.

– Körbanan smalnas av till förmån för sidoförlagda grönremsor samt breddning av gång- och cykelbana. 

– Längsgående parkering utmed Götavägen tas bort.

– Gång- och cykeltrafikanter separeras tydligt. 

– För att ge de södra delarna av Götavägen ett stadsmässigt uttryck kan befintligt dike ersättas med svackdike. 

– Nya och befintliga gång- och cykelpassager tvärs över Götavägen får en förhöjd standard och utformas med bred
mittrefug.

– Befintliga gång- och cykelpassager utmed Götavägen byggs om till genomgående passager. 

– Gång- och cykelvägnät kompletteras med vägvisning.

– Behov av hållplatser utmed Götavägen bör utredas vidare tillsammans med Jönköpings Länstrafik. 

– Trimningsåtgärder genomförs i korsning med Doktorsgatan och Uddebovägen. 

– Belysning ses över och justeras på gång- och cykelbanor samt bilvägnätet. Förstärkt belysning vid gång- och cykelpassager och hållplatser. 

– Åtgärder för att säkerställa god dagvattenhantering. 

Tekniskas utskottet beslutade på sitt sammanträde under onsdagen att godkänna Swecos rapport, att ställa sig bakom förvaltningens rekommendation till åtgärder samt att att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till planering och presentera budgetförslag till rekommenderade åtgärder på Götavägen.

– Det här är en av flera utredningar är på gång på förvaltningen och det är bra att vi får till den. Götavägen är en av våra viktigaste infarter för motorfordon till Värnamo och det gäller att göra en utformning som dels gör det lätt att ta sig in till Värnamo men som även funkar för alla trafikgrenar, säger tekniska utskottets vice ordförande Håkan Johansson (KD).

Taggar

7 reaktioner på Får i uppdrag att utveckla Götavägen

Tycker Värnamo stad har utformat vägnätet som en enda ”Puckelpist”.
Sjuktransporter med ambulans eller räddningstjänst och även vanliga bilister upplever dessa hinder med inbromsningar som motbjudande och körningen med ned- och uppväxlingar.
Ideligen förstör miljön mer än nytta, dessutom ska inte Götavägen utformas så att den i norra ändan kan nå fram till Halmstadvägen för att där svänga ner mot centrum och på ett lätt sätt tar sig ner över nya viadukten.
OBS! ela huvudleden är full av upphöjningar.
Är det ett rätt sätt att plantera dessa hinder med ideliga inbromsningar?
Förlåt men vad tänker dessa specialistutredare på (jo överbeskydd av gångtrafikanter) och en säker nedläggning av Värnamo stad och dess butiker.
Inget är klart förrän det är klart.

Medborgare 👁

Challe cyklist, antar du då är en av många cyklister i stan som dagligen begår lagbrott på din cykel, skippar högerregel, cyklar rätt ut på övergångsställen där endast gående har förtursrätt, ingen hänsyn till att de som kör på huvudled har förtur om inget annat är angivet?

Förespråkar också lite mer hälsosam stil, men jag föraktar djupt denna laglöshet som uppvisas i trafik och oavsett vad man anser om bilism, vi kommer vara beroende av den i fantastiskt många år till, oavsett önskedrömmar från en del.

Jag håller verkligen inte med om att Värnamo är en grymt bilfientlig kommun – tvärt om! Jag upplever att det finns väldigt mycket att utveckla för att kunna möta en verklighet där folk faktiskt vill gå eller cykla. Det här låter som ett led i rätt riktning. Heja heja!

Det kan väl låta vettigt, men vad säger hyresgästerna längs Götavägens västra sida, som föreslås förlora sina boendeparkeringar? Var finns alternativ plats för alla dem?.

Är det verkligen Värnamo kommuns problem var boende utmed Götavägen ska parkera sina bilar? Själv anser jag att det är hyresvärdens skyldighet att tillhandahålla parkeringar till sina hyresgäster.

En liten fråga bara, att Värnamo är en grymt bilfientlig kommun är i vid detta laget ingen hemlighet, men vart ska de boende längs med Götavägen parkera sen?

Deras hyresvärd för väll bygga parkeringar.

Finns gott om gräsmattor som aldrig används

Kommentarsfunktionen är stängd