Nyheter

Bolmenplaner ut på samråd

Nyheter Nybyggnation vid Bolmen kan vara på gång. Ett detaljplaneförslag för del av en närliggande fastighet skickas ut på samråd.

Del av fastigheten Stora Gavlo 1:3. Foto: Google Maps

Planområdet i fråga heter Stora Gavlö 1:3 och är beläget invid Bolmens nordöstra strand, cirka sju kilometer söder om Dannäs i Värnamo kommun. I dag finns en badplats (som arrenderas av kommunen) samt en ramp för iläggning av båtar.

Planhandlingar har sammanställts och ett samrådsförslag har upprättats utifrån utredningsmaterial från tidigare planförslag (1999). Kompletterande utredningar gällande geoteknik, risk för skred, dagvattenhantering och säker VA-hantering kommer genomföras innan granskning av detaljplan.

Som en konsekvens av föreslagen detaljplan kan kommunen lösa in mark som i dag används för badstrand med tillhörande parkering, vändplats och iläggningsramp för båtar. Detaljplanen möjliggör också för ett antal bostadstomter på vilka strandskyddet upphävs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 18 januari 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på senaste sammanträdet att skicka ut detaljplaneförslaget med tillhörande behovsbedömning på samråd.

– Det är ett bra och ett intressant område för byggnation. I förslaget till en ny fördjupad översiktsplan anges det här området som ett så kallat LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge). Det har tagit ett tag att gå igenom den här processen, men nu blir det samråd och sedan granskning av det hela, säger Stefan Widerberg, (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Taggar

Dela