Nyheter

325 omkom i trafiken

Nyheter Under 2018 har utvecklingen inom trafiksäkerheten gått åt fel håll. 325 personer omkom på vägarna förra året varav elva i Jönköpingslän.

All fler fordon på vägarna. Arkivbild

Siffrorna är preliminära och kommer från Transportstyrelsen. Det är en ökning med 72 personer från 2017 och den högsta siffran sedan 2009.

– Det behövs snabba åtgärder för att rädda fler liv, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet. Över hälften av alla trafikanter kör för fort. Mer än 100 liv per år kan sparas om alla höll hastigheten.

– Många aktörer gör goda insatser som har betydelse på längre sikt. Men vi har en tuff utmaning att nå Nollvisionens etappmål om högst 220 omkomna år 2020, säger Maria Krafft. Vi behöver satsa mer på effektiva åtgärder, inte minst på det statliga vägnätet.

Exempel på åtgärder är fler trafiksäkerhetskameror, fortsatt mötesseparering och åtgärder för att få trafikanterna att hålla rätt hastighet.

Kameraövervakning kan hjälpa. Arkivbild

Det är preliminära siffror som Transportstyrelsen nu redovisat. Slutlig statistik för omkomna och skadade och en analys av trafiksäkerheten för år 2018 kommer i slutet av april. I den analysen tittar Trafikverket mer på vad som hänt, och vad som behöver göras för att förbättra trafiksäkerheten.

År 2017 omkom 253 personer i trafiken. Det var det lägst antal omkomna i trafiken sedan 1940-talet.

• Tunga lastbilar och mc
Under 2018 har det skett en ökning av olyckor där tunga lastbilar har varit inblandade. Mätningar visar samtidigt att andelen lastbilar på vägarna har ökat. Hastighetsnivåerna för så väl personbilar som lastbilar har under lång tid legat för högt i förhållande till gällande hastighetsgränser.

Antalet omkomna motorcyklister har ökat. Antalet olyckor i korsningspunkter med mc har fördubblats från 2017. Ökningen av antalet omkomna motorcyklister kan även bero på att sommarens fina väder lett till ökad mc-trafik.

• Samma trend i hela världen
Flest olyckor har skett på statliga vägnätet. På de kommunala vägnäten har olyckorna minskat. Mötes- och omkörningsolyckor har ökat under senaste året. Onykter trafik är ett annat problemområde. Trenden med ökat antal trafikolyckor är ett problem som Sverige delar med i hela världen. Det beror delvis på ökande befolkning, högkonjunktur och därmed ökad trafik.

Fordonstrafiken ökar. Akrivbild

• Några exempel på vad Trafikverket gör:

– Fortsatt anpassning av hastighetsgränser och fortsatt mötesseparering
– Fler korsningsåtgärder och säkra passager för oskyddade trafikanter
– Åtgärder för ökad och säker cykling längs det nationella stamvägnätet. Satsningar på cykelvägar längs tidigare mötesseparerade vägar och cykelvägar

Potentialen för ökad säker cykling ligger framför allt hos kommunerna. Förutom medel till investeringar i det nationella vägnätet omfattar planen statlig medfinansiering till cykelvägar
– Vi sätter upp fler trafiksäkerhetskameror. Fram till år 2020 planerar Trafikverket och Polisen att årligen skapa cirka 200 nya stationer med kameror
– Innovationer kan också bidra till att minska olyckorna, ett exempel är halvautomatiska nykterhetskontroller i hamnar. Att göra fler nykterhetskontroller utan att belasta polisens resurser är också en viktig åtgärd.

Trafikverket och Polisen har lämnat ett föreslag till regeringen om att trafiksäkerhetskontrollanter ska kunna göra nykterhetskontroller längs vägar och i hamnar.

Taggar