Thomas Strand (S)

Thomas vill ge skolan mer timmar

Thomas Strand (S) Thomas Strand (S) vill satsa 100 timmar till i ämnet idrott och hälsa och skärpningar i läroplanen för mer rörelse i skolan. Det var några av satsningarna som den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade i veckan.

I forskning råder samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten. Ändå vet vi att barn och unga rör på sig alldeles för lite och är stillasittande en alldeles för stor del av dagen. I en unik studie som regeringen låtit Centrum för idrottsforskning ta fram redovisades den 10 maj att endast 22 % av flickorna och 44 % av pojkarna rör på sig i tillräcklig utsträckning. För att komma till rätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.
Enligt läroplanen ska skolor sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Regeringen har sedan länge påtalat att detta inte är tillräckligt.
Skolinspektionen har dessutom konstaterat att ämnet idrott och hälsa präglas av hög frånvaro.